LABORATORIJOS SANDARUMO BANDYMAS

Nuo 2014 m. esame įsteigę “Pastatų sandarumo bandymų laboratoriją”. Laboratorija atitinka standartą LST EN ISO/IEC 17025:2018 “Tyrimo, bandymų ir bandymo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai”.

Sandarumo bandymas atliekamas 2015 metais akredituotos UAB “Termas” Pastatų sandarumo bandymų laboratorijos. 2020 metais atliktas pakartotinis akreditavimas. Kai keliami reikalavimai pastato sandarumo matavimams, šiuos matavimus turi atlikti tik akredituotos bandymų laboratorijos. Sandarumo bandymas turi būti atlikti pagal abu standarte LST EN ISO 9972:2015 nurodytus padidinto ir sumažinto slėgio bandymų metodus. Akreditacijos pažymėjimas ir sritis.

LABORATORIJOS POLITIKA

 • REIKALAVIMAI

  atitikti LST EN ISO 17025:2018 standarto reikalavimus ir užtikrinti, kad visi šie reikalavimai būtų pripažinti ir įgyvendinti visais laboratorijos organizacijos lygiais;

 • VADYBOS SISTEMA

  Sukurti, įdiegti ir prižiūrėti laboratorijos vadybos sistemą, užtikrinančią laboratorijos rezultatų kokybę bei laiduojančią šių rezultatų įrodymą. Plėtoti įgyvendiną vadybos sistemą bei nuolat gerinti jos rezultatyvumą.

 • NEŠALIŠKUMAS

  Užtikrinti nešališkumą ir informacijos konfidencialumą.

 • KOMPETENCIJA

  Nuolat kelti kompetencijos lygį, kad būtų atlikti bandymai, tenkinantys klientų poreikius.

 • KOKYBĖ

  Profesionaliai ir kokybiškai atlikti pastatų sandarumo bandymus akredituotoje srityje. Palaikyti vadybos sistemą, kuri užtikrintų stabilių kokybiškų paslaugų teikimą.

KAS YRA AKREDITACIJA?

Nacionalinio akreditacijos biuro puslapyje pateikta “Akreditacija yra nepriklausomas atitikties įvertinimo įstaigų (bandymų, kalibravimo ir medicinos laboratorijų, kontrolės bei sertifikavimo įstaigų) įvertinimas pagal jų veiklai taikomus pripažintus standartus. Jo metu įsitikinama atitikties įvertinimo įstaigų kompetencija, nešališkumu ir veiklos vientisumu. Tinkamas pripažintų nacionalinių ar tarptautinių standartų taikymas sudaro prielaidas valdžios institucijoms, verslui ir plačiajai visuomenei pasitikėti bandymų, kalibravimo, kontrolės ar sertifikavimo rezultatais.”

AKREDITUOTAS SANDARUMO BANDYMAS

Sandarumas turi būti matuojamas baigtame statyti pastate, prieš atliekant pastato energinio naudingumo sertifikavimą. 

Pastato sandarumo matavimo metu pastate turi būti baigti visi statybos darbai, kurie gali pabloginti pastato sandarumo rodiklius. Pastato sandarumas turi būti išmatuotas ne anksčiau kaip vieni metai iki pastato energinio naudingumo sertifikato išdavimo datos.

Kiekviena bandymų laboratorija turi skelbti apie išduotus, sustabdytus ar panaikintus pastatų sandarumo bandymų protokolus. Turi nurodyti bandymo protokolo išdavimo datą, protokolo numerį, pastato (ar jo dalies) unikalų numerį, pastato (ar jo dalies) adresą, oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertę, oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertę.

BANDYMŲ PROTOKOLO PATIKRINIMAS

Energinio naudingumo sertifikavimui tinka tik akredituotos laboratorijos išduotas bandymų protokolas.

Apačioje nuorodoje rasite visus UAB “Termas” Pastatų sandarumo bandymų laboratorijos išduotus bandymų protokolus.

KELIAMI REIKALAVIMAI SANDARUMUI

Pagrindinis techninis standartas STR 2.01.02:2016 “Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” nurodo normas. Pagal jį C, B, A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės pastatai (jų dalys) turi būti suprojektuoti, kad jų sandarumas pagal LST EN ISO 9972:2015 sandarumo bandymo sąlygų reikalavimus, esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, neviršytų lentelėje nurodytų oro apykaitos verčių.

REIKALAVIMAI RODIKLIAMS

Pastato sandarumo atitiktis atitinkamos energinio naudingumo klasės reikalavimams gali būti patvirtinta tik, jeigu nustatyta oro apykaitos n50 vertė neviršija 10 lentelėje nurodytos n50.N vertės. Akredituotas bandymas atliekamas padidinto ir sumažinto slėgio bandymų metodu.

Pastato paskirtis

Pastato energinio
naudingumo klasė

n50.N,
(1/h)

Gyvenamosios, administracinės, mokslo ir gydymo

C

2,00

B

1,50

A

1,00

A+, A++

0,60

Maitinimo, prekybos, kultūros, viešbučių, paslaugų1), sporto, transporto1), specialioji1) ir poilsio

C, B

2,00 2)

A

1,50 2)

A+ ir A++

1,00 2)

Pastabos:
1) paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų šildomoms patalpoms, kuriose įrengti vartai tarp šių patalpų ir išorės arba bet kurio tipo nešildomų patalpų (šiltnamio, įstiklintų galerijų, nešildomo pastato, nešildomų apšiltintų patalpų), sandarumo reikalavimai nekeliami;
2) paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų atveju šis reikalavimas taikomas tai pastato daliai, kurioje nėra vartų tarp šildomų patalpų ir išorės arba bet kurio tipo nešildomų patalpų (šiltnamio, įstiklintų galerijų, nešildomo pastato, nešildomų apšiltintų patalpų).

Prieš galutinį sandarumo bandymą, identifikuoti namo defektus, galite atlikti kontrolį, kitaip tarpinį, sandarumo testą.

PASKUTINIAI ATLIKTI DARBAI

PIR plokščių montavimas Vilniuje

Šiltinimas purškiama vata
PIR plokšičų montavimas

Garo izoliacinės plėvelės montavimas ir šiltinimas

Šiltinimas purškiama vata

Plėvelės montavimas naudojant ISOCELL ir SIGA produkciją

Plėvelės montavimas