a++ enerinio naudingumo klasė

Apžvelgsime keletą skirtumų tarp reikalavimų A+ ir A++ energinio naudingumo klasei. Esminis skirtumas, kad nuo šiol A++ name daugiau nei 50 procentų energijos turės būti pagaminama iš atsinaujinančiosios energijos ( biokuras, vėjo jėgainės, saulės elektrinės, geoterminiai ištekliai ir šilumos siurbliai).

Taip pat keičiasi reikalavimai išorės atitvarų šiluminėms savybėms A++ energinio naudingumo klasės gyvenamuosiuose namuose. Jie turi būti aukštesni (skirtumas siekia apie 15 procentų) nei buvo keliami reikalavimai A+ energinio naudingumo gyvenamuosiuose pastatuose (lentelėje pateikiami reikalavimai):

Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U(A) (W/(m2×K)) vertės A energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio naudingumo rodiklių skaičiavimai.

Atitvarų

apibūdinimas

A+

A++

Durys, vartai

1,3

1,2

Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros

0,9

0,8

Perdangos

0,14

0,12

Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių

Sienos

0,13

0,11

Stogai

0,12

0,1

Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu

0,14

0,12

Keičiasi reikalavimai pastatams, kuriems įrengta mechaninė vėdinimo sistema su rekuperacija. Kai A+ energinio naudingumo klasės pastate įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,75, o rekuperatoriaus ventiliatorių naudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,55 Wh/m³. Tačiau A++ energinio naudingumo klasės pastate rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,80, o rekuperatoriaus ventiliatorių naudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,45 Wh/m³.

Aukštesni reikalavimai šiluminėms savybėms pertvarų ir tarpaukštinių perdangų, skiriančių autonominius šilumos šaltinius, įrengtus patalpose ar butuose (lentelėje pateikiami reikalavimai):

Pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių, skiriančių naujus pastatus (jų dalis) su atskiromis (autonominėmis) šildymo sistemomis arba atskiromis (autonominėmis) energijos vartojimo pastatui (jo daliai) šildyti apskaitomis, šilumos perdavimo koeficientų U2 (W/(m2×K)) norminės vertės

Pastato elementai

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė

Gyvenamieji pastatai

Pertvaros

A

0,5

A+

0,43

A++

0,37

Tarpaukštiniai perdenginiai

A

0,47

A+

0,4

A++

0,33

Įsigaliojus nuo 2021 m. sausio mėn. 1 d. A++ energinei naudingumo klasei, pokyčių sandarumo reikalavimams nebuvo.

Norminės oro apykaitos n50.N (1/h) vertės esant 50 Pa slėgių skirtumui

Pastato paskirtis

Pastato energinio
naudingumo klasė

n50.N,
(1/h)

Gyvenamosios, administracinės, mokslo ir gydymo

C

2,00

B

1,50

A

1,00

A+, A++

0,60

Maitinimo, prekybos, kultūros, viešbučių, paslaugų1), sporto, transporto1), specialioji1) ir poilsio

C, B

2,00 2)

A

1,50 2)

A+ ir A++

1,00 2)

Keletas kitų pakeitimų susijusių su Sandarumo bandymo atlikimu, kurie buvo paskelbti 2020 m. rugsėjo mėn. 28 d. :

Sandarumas turi būti matuojamas baigtame statyti pastate prieš atliekant pastato energinio naudingumo sertifikavimą. Pastato sandarumo matavimo metu pastate turi būti baigti visi statybos darbai, kurie gali pabloginti pastato sandarumo rodiklius. Laiko tarpas tarp pastato sandarumo bandymų protokole nurodytos sandarumo matavimo datos ir pastato energinio naudingumo sertifikato išdavimo datos turi būti ne didesnis už 1 metus.Pastato sandarumas turi būti išmatuotas šiais atvejais: C ir B klasės pastatams, kurių projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis; visų paskirčių A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasių pastatams.

2019 m. buvo pakeistos, pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklių Cir C2 vertės, tačiau 2021 m. jie išlieka tos pačios. C1 vertė apibūdina pirminės neatsinaujinančios energijos vartojimo efektyvumą šildymui, vėdinimui, vėsinimui ir apšvietimui; pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C2 vertė, apibūdina pirminės neatsinaujinančios energijos vartojimo efektyvumą karštam buitiniam vandeniui ruošti; pastato atitvarų skaičiuojamųjų savitųjų šilumos nuostolių; mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos techninių rodiklių; pastato pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šilumines savybes; pastato sandarumo; šiluminės energijos sąnaudas pastatui šildyti; ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų nustatymo būdą; pastate sunaudojamos energijos dalį iš atsinaujinančių išteklių.

Atitinkamos energinio naudingumo klasės pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių Cir C2 vertės turi atitikti šiuos reikalavimus.

Energinio naudingumo klasė

Nuo 2019 m. vasario mėn. 1d.

Nuo 2021 m. sausio mėn. 1d.

A++ klasės

C1<0,3 ir C2 ≤ 0,70;

C1<0,30 ir C2 ≤ 0,70;

A+ klasės

C1<0,5 ir C2 ≤ 0,80;

C1<0,50 ir C2 ≤ 0,80

A klasės

C1<0,7 ir C2 ≤ 0,85;

C1<0,70 ir C2 ≤ 0,85;

Atitinkamos energinio naudingumo klasės pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių Cir C2 vertės turi atitikti šiuos reikalavimus.

Daugiau informacijos galite rasti pačiame statybos techniniame reglamente „Energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.